Abierto sábados, domingos y festivos. Encargos online de lunes a viernes o por teléfono todos los días: 653763631

Política de Privacitat

responsable: En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades nº2016 / 679 de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD"), l'informem que les dades que ens faciliti en ocasió del seu registre a la web www.arrocet .com (en endavant el "Portal"), així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels productes adquirits seran incorporades a un fitxer, responsabilitat de Arrocet Group SL (en endavant "Arrocet"), amb CIF B42858878, domicili social a Passeig de Francesc Macià , 86, 08173, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, @ info @ arrocet.com. finalitat: La finalitat de l'tractament és la comercialització dels productes oferts per Arrocet al Portal, incloent l'atenció de consultes i sol·licituds d'informació, el lliurament dels productes als clients, la facturació i la gestió de reclamacions. El tractament de dades també tindrà com a finalitat l'elaboració d'estadístiques i perfils per tal de predir aspectes relacionats amb les preferències personals i poder oferir-li així un assessorament personalitzat i millorar els nostres productes i serveis. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem en el procés de registre en el Portal i els formularis disponibles en el mateix són obligatoris, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que puguem prestar els serveis sol·licitats i / o atendre les seves sol·licituds. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. L'Usuari haurà d'atorgar el seu consentiment exprés i inequívoc, acceptant la casella habilitada a l'efecte en el formulari de petició de productes, perquè les seves dades puguin ser tractades per Arrocet amb la finalitat de gestionar les seves comandes així com, si és el cas, remetre-li informació comercial (incloent informació enviada a través de correu electrònic, SMS i per mitjans electrònics equivalents) sobre els productes comercialitzats per Arrocet, i sobre les activitats i serveis que desenvolupa Arrocet, així com perquè les seves dades siguin tractades per a realitzar segmentacions i / o elaborar perfils amb idèntica finalitat promocional o publicitària, si bé adaptada al seu perfil com a usuari dels serveis de Arrocet. legitimació: La base legal sobre la qual es desenvolupa el tractament de dades és el consentiment de l'usuari i la subscripció per part d'aquest de el contracte pel qual adquireix els productes o serveis. Pel que fa a les activitats estadístiques, la base legal és el nostre interès legítim per millorar els nostres productes i serveis. destinataris: En el cas que l'Usuari hagi prestat expressament el seu consentiment per rebre ofertes comercials de productes a través del seu telèfon mòbil, l'informem que, amb la finalitat de gestionar l'enviament dels informació comercials, Arrocet haurà de cedir les seves dades a empreses amb les que es contracti aquest servei. En els casos en què l'Usuari proporcioni el seu número de targeta amb la finalitat d'adquirir els productes sol·licitats, es comunica que aquesta dada es transmet directament a l'proveïdor de passarel·la de pagaments que és qui procedeix a l'emmagatzematge segur de les dades en els seus servidors. Igualment, fem servir una plataforma de pagaments, on es podrà produir la gestió de dades bancàries que en ella s'incloguin, amb la finalitat d'adquirir els productes seleccionats en la nostra plataforma de venda, són transmesos directament a través d'aquesta passarel·la de pagaments. Per a l'exercici dels seus drets pot dirigir-se a cada un d'aquests proveïdors en els termes que s'estableixin en les seves polítiques de privacitat. S'informa l'usuari que Arrocet no té accés en cap moment a les dades de targeta proporcionats, i que la transmissió d'aquestes dades és necessària per a la prestació de servei de pagament per targeta o plataforma. Temps de conservació de les dades Les dades personals seran conservades durant la vigència de la relació contractual amb l'usuari, llevat que l'usuari autoritzi el seu tractament per un termini superior per a la realització de comunicacions comercials. En tot cas, Arrocet es reserva el dret a conservar les dades dels usuaris en els casos en què això fos necessari per a complir les obligacions i responsabilitats imposades per les lleis o normes d'obligat compliment, o quan fos requerida per a això per mandat d'autoritat competent d'acord amb Dret. drets En qualsevol moment, vostè podrà: - Revocar en qualsevol moment els consentiments atorgats. - Accedir a les seves dades personals. - Rectificar les dades inexactes o incompletes. - Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. - Obtenir de Arrocet la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades. - Sol·licitar la portabilitat de les seves dades. - Se li informa igualment de l'existència d'el dret d'oposició. Per això, l'Usuari pot: - Enviar una comunicació escrita a info@arrocet.com adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat. - Bé enviar un correu electrònic a info@arrocet.com indicant el seu nom, cognoms, telèfon de contacte i una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat. Alhora l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan consideri que s'han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades. Seguretat de l'tractament Finalment, l'informem que Arrocet tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.